logo

Enkele grepen uit de historie van het kerkkoor St. Caecilia.


De eerste Corneliuskerk werd op 18 maart 1839 ingewijd door deken Schmeitz van Heerlen.
Bij deze gelegenheid zong een groepje zangers onder leiding van koster-voorzanger Egidius van Es psalm 121. Dit koortje was de verre voorganger van het huidige St. Caeciliakoor, dat daarmee de oudste vereniging van Heerlerheide is.
De vroegste geschiedenis van het koor vertoont menig duister punt, want tot 1925 is er vrijwel niets schriftelijk vastgelegd.
Het initiatief tot de oprichting van het koor moet wel zijn uitgegaan van Pastoor Reijnders, de bouwpastoor van de eerste St. Corneliuskerk. Een der eerste directeuren na de genoemde Egidius van Es moet geweest zijn "'t Sjteske van Hommert ", een onderwijzer, Stassen genaamd, die in Hommert woonde. Rond 1860 nam de familie Vaassen het kosterschap over van van Es.Vanaf deze tijd waren achtereenvolgens als koster- organist aan de Corneliuskerk
verbonden Jozef Vaassen, diens zoon Jan Pieter Vaassen en diens kleinzoon Jan Vaassen, die de functie meer dan 60 jaar vervuld heeft en tevens jarenlang dirigent was van het koor.
De geschiedenis wijst nog een 60-jarige jubilaris aan en wel de heer Alphons Ramakers. Hij diende het koor als zanger en als dirigent. Hij was een legendarische zanger. Hij presteerde het op het ene moment de eerste tenoren met zijn welluidende stem de nodige steun te verlenen en onmiddellijk daarna de tweede bassen op de juiste toon te helpen.
Andere dirigenten in het verleden waren o.a. de bekende meester Grond, kapelaan Tummers, dhr. J.Hermans, dhr. F. Notermans, dhr. J. Zaad, dhr. H. Fredrix en tegenwoordig dhr. A. Kropivsek.
In 1878 nam een deputatie van het kerkkoor onder de weidse naam -Zangerssoci√ęteit St. Cornelius- deel aan de feestelijkheden t.g.v. het 25-jarig bestaan van de schutterij
St. Sebastianus en in 1895 verzorgden zij een kermisconcert. Het koor telde toen naar schatting een twaalftal leden o.a. Gerard Moonen, Doer Gulpen, Eed Joosten, Piet Joosten, Juupke Smeets, Hub L'Ortye, Willem Ritzen, Sjengske Dekkers en Jan Vaassen. Het repetitielokaal was toendertijd gevestigd in het oud "Wieneshoes" op de hoek van de Keekstraat en de Heulsstraat, alwaar vader Vaassen café hield. Later vonden de repetities plaats in een klaslokaal van de oude jongensschool St. Joseph aan de Heulsstraat. Er werd een harmonium gekocht voor de prijs van 130 gulden. In een kerkbestuursvergadering van mei 1916 werd besloten, dat er ter opluistering der godsdienstoefeningen behoefte was aan een passend orgel, Dit werd geleverd door de Gebr. Vermeulen uit Weert voor de som van 5000 gulden.
In het jaarverslag over 1925 lezen we, dat het bestuur gevormd werd door dhr. F. Lebouille als voorzitter, dhr. E. Vaassen als secretaris-penningmeester en de heren Kleinjans, Willems en van de Burcht als leden. Ook lezen we, dat er op het oksaal teveel gepraat werd en dat er te weinig eerbied was. Ook toen al! De huidige vlag werd in 1927 aangeschaft en kostte 210 gulden, maar door een collecte van fl. 226, 40 was er toch nog een batig saldo.
Reeds vanaf 1957 werd er met het Heerlerheidse Dameskoor als gemengd koor opgetreden en in 1964 fuseerden beide koren. Zowel binnen als buiten de parochie trad het koor veelvuldig op, vaker dan nu het geval is. Het record werd bereikt in 1986 toen er 113 missen werden opgeluisterd!
In het jongste verleden hebben er enkele vermeldenswaardige gebeurtenissen plaatsgevonden. Toen in 2005 de Christus Koningkerk op Nieuw-Einde aan de eredienst werd onttrokken, sloot het kerkkoor van die parochie zich praktisch voltallig aan bij ons koor en leverde daarmee een flinke versterking vooral van de sopranen en de alten.
'n Tweede belangrijke versterking vormde de toetreding in 2008 van 5 heren, die m.n. de baspartij op het gewenste aantal brachten.
Nog een derde verandering.
De oorspronkelijke taak van het kerkkoor was de zondagse hoogmis op te luisteren met gregoriaanse gezangen. Het koor bestond toen uitsluitend uit heren. De gregoriaanse hoogmis is sindsdien door heren opgeluisterd. Nog steeds gebeurde dat ongeveer 20 keer per jaar. Door de toenemende vergrijzing dreigde de gregoriaanse zang uit de Corneliuskerk te verdwijnen. Omdat het bestuur de teloorgang van dit aloude cultuurgoed op zich af zag komen, is in 2010 in overleg met de parochiegeestelijkheid besloten het gregoriaans koor open te stellen voor dames. Gelukkig hebben ongeveer zeven dames zich beschikbaar gesteld, zodat de toekomst van het Gregoriaans weer enigszins verzekerd is.
In juni 2009 werd het 170-jarig bestaansfeest gevierd en ondanks die leeftijd is het koor nog steeds springlevend; de uitvoeringen staan op een hoog peil, de sfeer is prima en de leden komen graag.
Op de jaarvergadering van 17 januari 2011 nam J.Gubbels na een twintigjarig bestuurslidmaatschap, waarvan 10 jaar als voorzitter, afscheid. Hij werd opgevolgd door Mevr. E. Kikken. Daarmee kreeg St. Caecilia voor het eerst een vrouwelijke voorzitter.
In januari 2015 is mevrouw E. Kikken als voorzitter terug getreden. Margriet Strolenberg volgde haar in 2016 op als voorzitter.

vaandel

© 2011 - St. Caeciliakoor Heerlerheide